Dilekçe Kanunu

Dilekçe Kanunu

Kanun Numarası : 3071
Kabul tarihi : 1/11/1984
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 10/11/1984
Sayı : 18571

Dilekçe kanunu Amaç

Madde 1- (DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/23 md.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

kapsam

Madde 2- (DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/24 md.)Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

dilekçe hakkı kanunu

 

dilekce kanunu1 200x200 Dilekçe Kanunu

 

 

 

 

 

 

 

Madde 3- Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

(EK: 2/1/2003 – 4778/25 md.) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler

dilekçede bulunması zorunlu şartlar

Madde 4-( DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/26 md.) Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

gönderilen makamda hata

Madde 5- Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

incelenemeyecek dilekçeler

Madde 6-Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

incelenemezler.

dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi

Madde 7- (DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının

duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

türkiye büyük millet meclisine yapılan başvuruların incelenmesi

Madde 8- (DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/28 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırılır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

kaldırılan hüküm

Madde 9- 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

yürürlük

Madde 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

yürütme
Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

dilekçe kanunu

dilekçe kanunu

Dilekçe kanunu bu şekildedir

Bir önceki yazımız olan Yeni Hizmetimiz:Online Cv Oluştur.Hemen Cv'ni oluşturmaya başla! başlıklı makalemizde avukat cv örneği, banka başvurusu için cv örneği ve banka cv örneği hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları:

Benzer YazılarYorum yok.“Dilekçe Kanunu”

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine