Tansaş iş başvurusu insan kaynakları 2011

Tansaş firması migrosun alt mağazalarından biridir. Tansaş’a iş başvurusunda bulunmak için yazımızı takip edebilirsiniz.

 

Rekabet Avantajı Yaratacak Çalışanları Yaratmak

Migros T.A.Ş. stratejilerini, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. Migros İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler

Sn. Vehbi Koç’un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.” ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratılıcığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.”
sayfa basi Tansaş iş başvurusu insan kaynakları 2011
İlkelerimiz

İnsan Kaynağının Stratejik önemde Değerlendirilmesi
Migros’ta İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında Migros’un sektörel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. çalışanlarımız, tecrübe ve yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük
Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

Güvenilirlik:
Migros, çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir.
Migros T.A.Ş.’de çalışanların iş yerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, “İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler”in gereksinimleri yerine getirilirken aynı zamanda ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartlarını da karşılar. özellikle ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.

Fırsat Eşitliği:
Migros, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerinde yirmiye yakın ulustan muhtelif yaş ve dinden çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm İnsan Kaynakları karar verme süreci, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. Migros kurmuş olduğu İnsan kaynakları değerlendirme sistemleri ile, çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları uyarınca, Migros Entegre İnsan Kaynakları sistemleri ile, çalışanlarına eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlar.

İnsan Kaynakları Temsil Gücü:
Migros’ta İnsan Kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş İnsan Kaynakları politikalarına ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça tanımlanmış ve taahhüt edilmiştir.

Katılımcılık ve Şeffaflık:
Migros’ta yöneticiler ve çalışanlar insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan Kaynakları politikası ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (İntranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

Rekabetçilik:
Migros çalışanlarının, mesleki gelişimlerini sadece kurum içerisinde değil tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek, bulunduğu ekonomiye, çevre ve topluma müspet değerler yaratacak şekilde planlar ve yönetir.

Ortak Değerlere Bağlılık:
Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler:

  • Güvenilirlilik
  • Liderlik
  • Duyarlılık
  • Müşteri Odaklılık
  • Verimlilik Yenilikçilik

çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.
sayfa basi Tansaş iş başvurusu insan kaynakları 2011
Migros Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri

İnsan Kaynakları Stratejileri
Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Süreç Analizleri ve İş Paketi
Migros, kurum genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri mikro süreçler ve ilişkileri (linkler) bazında ele alan, incelenen süreçleri, yetki/sorumluluk alanları, girdi/çıktıları, performans kriterleri ve kritik başarı faktörleri bazında analiz eden ve değerlendiren “İş Paketi” adı ile kurumsal bir dökümantasyon metodolojisi yaratmıştır.

Bu metodoloji ile iş paketlerinin oluşturulması sürecine çalışanların doğrudan katılımı sağlanmakta ve sürecin iş paketi oluşturulurken, süreç içi ve süreçler arası gelişmeye açık hususlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirmek yönündeki katılımın artması sağlanmaktadır.

İşe Alma ve Yerleştirme
Migros’ta İşe Alma ve Yerleştirme ‘nin temel amacı, şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini en ileri seviyede karşılayacak , kurumu geleceğe taşıyacak çalışanları cezbetmek ve seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir. Migros’da işe alma ve yerleştirme, pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profilleri uyarınca mülakat, panel ve testler gibi modern değerlendirme yöntemleri ve araçları ile gerçekleştirilir.
Migros T.A.Ş., seçme yerleştirmenin temelinde, çağdaş, güvenilir,ayrımcılık gözetmeyen, yasalara ve insan haklarına saygılı tutumunu çalışanlarına olduğu kadar çalışan adaylarına da uygulamaktadır.
sayfa basi Tansaş iş başvurusu insan kaynakları 2011
Entegre İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri

Migros kurmuş olduğu “Entegre İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri” ile, çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir.
Kurumun kritik yetkinlik gereksinimlerine ve gerekli mesleki becerilere göre çalışanların sahip oldukları yetkinlikler ve mesleki beceriler, gelişimi desteklemek ve yönetmek, bir üst yönetim kademesine potansiyeli olan çalışanları tespit edebilmek ve çalışanların kişisel gelişim planlarını oluşturabilmek amacıyla katılımcı bir süreçle değerlendirilir. Bu değerlendirme süreçlerinin öncelikli amacı, sadece potansiyelleri seçmek değil, şirketi ileriye taşıyacak potansiyelleri yetiştirmektir.

Performans Yönetiminin amacı ise, şirket strateji ve hedeflerinin yayılımını sağlamak, çalışanların iş sonuçlarındaki performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmek, değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi/ yedekleme, gelir paketi ve kişisel gelişim politikalarına yön vermektir. Bu kapsamda üst yönetimden mavi yakalı çalışanlara kadar tüm pozisyonlar için, ortak ilkeler çerçevesinde performans yönetim sistemleri geliştirilir ve uygulanır.

Gelişim Planlama ve Eğitim
Gelişim Planlama; çalışanların bulundukları yönetim kademesinde ve fonksiyonda performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için potansiyel çalışanların yetiştirilmesini sağlayacak Gelişim planlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Sınıf Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Makale, Kitap, özel görevlendirme ve rotasyon gibi çoklu öğrenme unsurlarıyla desteklenen Gelişim Paketleri sürekli geliştirilen öğrenme Portaliyle çalışanlara sunulur.

Ücretlendirme
Ücretlendirme sisteminde adaleti sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen “iş değerlendirme” ile, tüm işlerin kurum hedeflerine ulaşılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine ve belirlenmiş standart faktörlere göre değerlendirilmesi gerçekleştirilir. ücret yönetiminin temel ilkesi, iş değerlendirme sonuçları, şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alan adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanların toplam gelir paketlerinin yönetilmesidir.

Endüstri İlişkileri
Endüstri İlişkilerinin amacı, kurumda ilgili kanun ve mevzuatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.

Tansaş’a başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

http://www.migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=54

Bir önceki yazımız olan Tgs iş başvurusu insan kaynakları 2011 başlıklı makalemizde tgs, tgs aero posta ve tgs başvuru formu hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları:

Benzer Yazılar30 Yorum var "Tansaş iş başvurusu insan kaynakları 2011"

commenter

mrb askerliğimi yaptım bekarım kasiyer kasap bölümünde çalışabilirim 09\12\1989
ismet inönü kız meslek ve anadolu meslek lisesi mezunuyum reyondada çalışabilirim

commenter
gökhan ÇAPAR | Temmuz 10th, 2011 at 19:20

mrb 22 yaşındayım bekarım yeşillevler endüstri meslek lisesi mezunuyum reyon da ve müşteri elemanı olarakk çalışabilirimm şimdiden tşkler
0543 850 00 24

commenter

mrb izmir ödemiş te yönetici,muhasebeci,satın alma,mağazacılık sektörü…………………. branşlarında işbaşvurusu yapmak istiyorum,ikamet sorunum yoktur,cvp bekliyorum,

commenter

mrb askerliğimi yaptım yeni evlendim iki ay oldu 5 senedir izmir yeni garaj pamukkale metro ve uludağ turizmde bango görevlisi olarak çalışıyodum yani bilet satış personeli tansaşta reyon görevlisi olarak çalışmak istiyom orta okul mezunuyum teşekkürler 0545 648 08 19

commenter

selam izmirde yaşıyorum a.ö.l de okuyorum makyöz ve aşçılık ilgi alanımdır ilgilenirseniz sevinirim

commenter

mrb askerliğimi yaptım 25 yaşındayım 1 senedir evliyim 1 kızım var daha öncede marketlerde çalıştım reyom görevlisi olarak çalışırım saygılarımla şimdiden teşekkür ederim

commenter
safiye yarbaşı | Eylül 26th, 2011 at 12:32

1984 denizlidoğumluyum.anadolu universitesi işletme mezunuyum.bunun yanında anadoluüniversitesi ev idaresi ve muğla universitesi arıcılık bölümlerini de bitirmiş bulunmaktayım.muğla ilinin ortaca ilçesinde ikamet etmekteyim.yasadığım yere yakın kurumlarınızda çalışmaktan kıvanç duyarım.iş deneyimim bulunmaktadır.saygılarımla…

commenter
selma eyigun | Kasım 2nd, 2011 at 20:19

1988 ordu dogumluyum lise mezunuyum.firmanızda çalışmak istiyorum 1,5 yıllık tecrubem var bunun dışında çalışmış olugumyerlerde var. reyonda çalışabilirim dikkate alınırsa sevinirim ordu/ merkez

commenter

Selam ismim özkan çay muğlanın fethiye ilçesinde doğdum yaşım:33,kilom:102,boyum:1.82. Evliyim ve bir çocuğum var iki yıllık yüksekokul mezunuyum;bilgisayar,yabanci dil ve özel güvenlik sertifikalarım vardır.
İyi derecede bilgisayar kullanmayı ve iyi derecede ingilizce konuşabiliyorum,daha önce tansaş marketinizde reyon görevlisi olarak çalıştım şimdi işsizim ve sizinle çalışmak istiyorum. cep no: 5072402872

commenter
Zekeriya altunbas | Aralık 2nd, 2011 at 19:40

slm 32 yasındayım marketinizin her reyonlarrınızda calısırım saygılarımla

commenter
bülent güneş | Aralık 16th, 2011 at 14:42

slm ben izmir bucada ikametgah etmekteyim.2000 yılından beri şöförlük yapmaktayım agır vasıta ehliyetim var deneyimliyim bünyenizde çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

commenter

merhaba 22 yaşındayım.Bayraklı da oturuyorum.Ticaret lisesi muhasebe bölümü mezunuyum,daha önce diş hek asistanlık,tezgahtarlık satış elemanlıgı sekretrlik tecrübelerim var.Ayrıca bilgisayar ve tıbbi sekreterlik belgelerim var.Şimdi sizlerle çalışmak istiyorum,kasiyer yada reyon görevlisi olarak sizinle çalışmak istiyorum.Teşk edrim iyi çalışmalar.

commenter
irfancan kılınç | Ocak 14th, 2012 at 11:13

msizinerhaba ben izmir balçovadaoturuyorum dinamik birşarküterielemanıyımsizinailenize katılmak istiyorum teşekkür ederim

commenter
coşkun tekin | Şubat 17th, 2012 at 14:41

unlu mamüller ustasıyım iş arıyorum teşekkürler.5363229877

commenter

Tansaş ta çalışmak istiyorum. İsmim mahmut 23 yaşındayım, askerliğimi yaptım, ehliyetim var, sıcak kanlı ve güler yüzlü birisiyim, izmir karabglarda ikamet ediyorum, zilerle ve güler yüzlü insanlarla çalışıp hem aldıgım parayı hemde insanların hakettiği mutlulugu yasamak ve yasatmak isterim..

commenter
taşkın baysal | Şubat 29th, 2012 at 16:17

slm acem gıda da 3 yıl manav ve reyon bilgim wardır şu an iş arıyorum 0506 299 16 58

commenter

slm 05079625223 tanşaş elemanı olmak istiyorum…

commenter

10 yılı aşkın marketçilik deneyimi ve ağır vasıta ehliyetim var tansaş,ta çalışmak isterim 05358419175

commenter
ayşe şeker | Mart 28th, 2012 at 18:21

mrb 05056058562 meslek lisesi mezunuyum tansaş elemanı olmak istiyorum

commenter
meltem yıldırım | Nisan 25th, 2012 at 20:54

1984 izmir selçuk doğumlu, lise mezunu,evliyim. selçuk’ ta yeni açılacak mağazanızda kasiyer veya reyon elemanı olarak çalışmak istiyorum. şu anda bulunan şubenize başvuru formu bırakmıştım.ilgilenmenizi rica ederim..
05427701293

commenter

slm üniversite mezunuyum…daha öncede merkette reyon görevlisi olarak görev yaptım…tansaşta çalışmak istiyorum 05555244501

commenter

02.09.1994 doğumluyum.Açıköğretim(son yıl) okumaktayım.Eviyim.İzmir kooperatif evlerinde ikametgah etmekteyim.Acil işe ihtiyacım var. Güleryüzlü sıcakkanlı birisiyim.Reyon görevlisi,manav,kasiyerlik bölümlerinde çalışmak istiyorum.Şimdiden teşekkürler…05426980229

commenter

02081985 izmir dogumluyum gaziemirde oturuyorum 10 senelik ihracat üretim işnde çalıştım seri düzenli dinamik özverili temiz olmak kaidesi ile yapamayacagım iş yok diye düşünüyorum acil iş imkanı saglarsanız sevirim ilgililere şimdiden teşekkür

commenter

1989 doğumluyum. balıkesirde oturuyorum açıköğretim lisesi son sınıftayım tekstil sektöründe deneyimim oldu uyumlu ve sıcakkanlı birisiyim işe ihtiyacım var ulaşırsanız sevinirim reyon görevlisi manav bölümü tercihim 05078595267

commenter

1983 doğumluyum ..izmir üçyol altıntaşta oturuyorum..askeriligimi yaptım..bekarım..sizinle çılışmak istiyorum…tşkler..05545221297

commenter
deniz tozkoparan | Mart 6th, 2013 at 18:57

35 yaşında izmir doğumluyum.evliyim.iş tecrübem.2003.2005 tüp bayiisi işlettim.2008 ege seramikte kalite kontrolde çalıştım.2009.2010.tüp bayisi işlettim.2010.2012 su bayiisinde sekreterlik yaptım.diğer bilgilerim.izmirde oturuyorum.2 yıl .a.ö.f.yönetim ve organizasyon okudum.2000 den bilgisayar işletmenliği sertifikam var.world.windows.biraz eta biliyorum.3 ay amerikan kültür derneğinde ingilizce gördüm.bana ulaşabileceğiniz numaralarım.0539.542.08.06-232.03.97 -228.98.98

commenter

18,11,1992 İzmir doğumluyum.bekarım,İzmir Çamdibinde yaşıyorum,muhasebe ve finansman bölümünü okudum.Lise mezunuyum.2 yıl bebek giyim mağazasında satış sorumlusu olarak çalıştım.Kendime güveniyorum ve sizinle çalışmak istiyorum.0554 734 04 93

commenter
Sibel Uğurdaş. | Mayıs 8th, 2013 at 17:20

İzmir Tirede oturuyorum.marketlerinizden herhangi birinde yada yeni acılacak
olan migros ta calısmak isterim. lise mezunuyum pc sertifikam var.bana bu numaradan ulasabilirsiniz:05384500383

commenter

merhaba, izmir çiğli,de oturuyorum cafe, restorant, mağza satış danışmanlığı üzerine iş deneyimim var sertefikalarım eğitimim var özellikle cafe üzerine müşteri odalık şu anda çalışmıyorum evlendiğim için ara verdim umarım benim gibi başvuran herkes içinde hayırlısı olur.

commenter

143191 deger katıcagımı dusunuyorum aranıza donmek dileklerimle saygılarımla lyi çalışmalar

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine